Amicale Pompjeeën Biwer
Restauration de drapeaux du Corps des Sapeurs Pompiers de Biwer

Eis Amicale gouf den 26. Januar 2019 gegrënnt a besteet aus aktiven an ancien Pompjeeën vum CIS (Centre d'Incendie et de Secours) Biwer. Sënn an Zweck vun dëser Amicale ass et den CIS Biwer moralesch a finanziell ze ënnerstëtzen.

Als 1. Projet hu mir eis virgeholl déi 2 al Fändelen vun de Pompjeeën Biwer, deen vun 1934 an deen vun 1958, restauréieren ze loossen.

Domat wëlle mir all deene Pompjeeën déi säit 1900 an eisem Veräin waren a sinn eisen Respekt erweisen.

Dat Ganzt soll awer och eng siichtbar Motivatioun fir eis aktuell Pompjeeën an virun allem fir eis Jugendpompjeeën sinn. Och wann Zäiten geännert hunn, brauche mir haut nach fräiwëlleg Leit, déi bereed sinn sech an den Déngscht vun der Gesellschaft ze stellen.

Déi 2 fäerdeg restauréiert Fändelen kommen duerno an 2 Vitrinnen an eisen Pompjeesbau hänken.

Déi restauréiert Fändelen ginn den 31. Januar 2020 eisen Memberen an Sponsoren an enger klenger Feier virgestallt.

Agrément n°2019/081 décerné par le comité directeur du Fonds culturel national lors de sa réunion du 12 septembre 2019.